Obchodní podmínky

Provozovatel  internetového obchodu Starožitnosti Ostrava (E-shopu):
Monika Pinterová s.r.o.
Spisová značka: C 66262 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Jiráskovo náměstí 121/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 05106052

Filip Pinter s.r.o.
Spisová značka: C 32784 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Jiráskovo náměstí 121/8, PSČ 70200
IČ: 28575504

Monika Pinterová
Sídlo: Jiráskovo náměstí 121/8, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 48717321; DIČ: CZ7052265561

Provozovna: Jiráskovo náměstí 121/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Základní ustanovení
Prodávající stanoví v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 obchodního zákoníku tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Kupující je povinen se před učiněním objednávky seznámit s obchodními podmínkami.
Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi společností Starožitnosti Ostrava (v internetovém obchodě starozitnostiostrava.cz.), jejími obchodními partnery a zákazníky.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti Starožitnosti Ostrava) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí. 
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) ve formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

Objednání zboží
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (výše ceny, náklady na přepravu, množství zboží, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující nebo prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na starozitnostiostrava.cz  jsou platné v okamžiku objednání. K ceně zboží se připočítává cena dopravy a pojištění zásilek. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet společnosti Starožitnosti Ostrava, uhrazením kupní ceny v hotovosti nebo zaplacením celé kupní ceny externímu dopravci.
Kupní cena musí být uhrazena do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, pokud není dohodnuto jinak.

Způsoby plateb

  • Platba v hotovosti při převzetí zboží
  • Bankovní převodem
  • Dobírka 

Dopravní podmínky
Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu koupě hradí kupující. Cena za přepravu předmětu se určuje dle aktuálního ceníků zvoleného externího přepravce. Přepravu pro naši společnost zajišťuje Česká pošta. Kupující má právo zajistit si přepravu předmětu koupě u svého oblíbeného přepravce. U zboží s váhou nad 30kg, předmětů velkých rozměrů a u zboží velmi křehké povahy preferujeme osobní převzetí, pokud není dohodnuto jinak. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem, kdy byl předmět koupě předán zvolenému externímu přepravci, který zajišťuje přepravu předmětu koupě na místo určené kupujícím.

Poštovné
Při osobním odběru neúčtujeme žádné poplatky.
Ceny poštovného se řídí aktuálními ceníky České pošty, v objednávce je cena poštovného vždy orientační.
Ceníky naleznete na těchto webových stránkách:
Česká pošta -  http://www.cpost.cz/
Speciální požadavky na přepravu je možné individuálně dohodnout.

Dodací lhůty
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
Na dobírku zboží odesíláme do 5 pracovních dnů od odeslání formálního potvrzení objednávky prodávajícím.
V případě platby bankovním převodem na náš účet odešleme zboží po realizované platbě do 5 pracovních dnů vámi zvoleným druhem přepravy. Při platbě v hotovosti si můžete vyzvednout dané zboží přímo v prodejně na Jiráskově náměstí 121/8, 702 00 Moravská Ostrava po uplynutí 24 hodin od formálního potvrzení objednávky prodávajícím. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce ( kupní smlouvě ).

Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Reklamace
Z důvodu, že se jedná o použité zboží má kupující právo vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu.

Oprávnění administrátora E-shopu
Administrátor je oprávněn zrušit registraci uživateli, který jakýmkoliv způsobem poruší tyto Všeobecné obchodní podmínky. Takto vyloučený uživatel se nesmí pokoušet o novou registraci ani nesmí požádat jinou osobu aby se za něj zaregistrovala a nakupovala v E-shopu.

Ochrana osobních dat
Informace o zákaznících jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující společnosti Starožitnosti Ostrava souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu společnosti Starožitnosti Ostrava a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují firmy zajišťující  dopravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní dopravy zboží a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na starozitnostiostrava.cz v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně případných expedičních a dopravních nákladů) , nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující je odeslanou objednávkou ( návrhem kupní smlouvy ) po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Prodávající a kupující se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Pro vztahy neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů ČR.
K rozhodnutí veškerých případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky, a to dle právního řádu České republiky s čím uživatel výslovně souhlasí.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Používá se opensource systém OpenCart
Starožitnosti Ostrava © 2024
paypalamerican-express2checkoutmaestrodiscover mastercardvisasagepaymoneybookers